slide1
slide2
previous arrow
next arrow

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o Cookies

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DREMEX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Głogów Małopolski, ul. Pod Borem 15, świadomy wagi zasobów informatycznych oraz konieczności ochrony danych osobowych i prawa do prywatności Użytkowników serwisu www.dremex.com.pl wdraża i stosuje niniejszą politykę prywatności.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Użyte pojęcia:

 • Cookies – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem;
 • dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 • serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.dremex.com.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z udostępnionych tam usług czy funkcjonalności.

Administrator Danych Osobowych (ADO):

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREMEX” Sp. z o.o., w imieniu której działa Zarząd Spółki.
  Dane kontaktowe: tel. 17 85526 07, e-mail. dremex@dremex.com.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

 • Administrator Danych Osobowych dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników serwisu przez osoby trzecie.
 • W związku z odwiedzaniem czy korzystaniem przez Użytkownika z serwisu zbierane są przez Administratora Danych Osobowych dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych tam usług czy funkcjonalności, formularzy kontaktowych, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie.
 • Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie art. 6 RODO, w szczególności w celu:
  • odwiedzania, korzystania z serwisu, świadczenia dostępnych tam usług i funkcjonalności drogą elektroniczną, udostępniania treści gromadzonych w serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, obsługi ewentualnych zakupów, reklamacji, korzystania z innych aplikacji i serwisów udostępnionych w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy);
  • prowadzenia analiz aktywności i preferencji Użytkowników, prowadzenia statystyk serwisu w celu ulepszenia jego funkcjonalności i użyteczności oraz dostosowanie go do wymogów Użytkowników, marketing (art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora);
  • dane związane z aktywnością Użytkownika w serwisie mogą być również gromadzona w celach technicznych w tym zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane formularzu kontaktowym pytania;
  • w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych;
  • podanie danych osobowych Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy).
 • Podczas korzystania z serwisu mogą pojawiać się i trafić na urządzenie Użytkownika pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Vimeo, LikedIn, Goldenline, Twitter współpracujących z serwisem w celu umożliwienia skorzystania z usług i funkcjonalności serwisu. Każdy z takich dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym ADO nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
 • Korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 • Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach formularzy przetwarzane są w celu określonym w formularzu oraz w klauzulach znajdujących się pod konkretnymi formularzami.
  • Odbiorcy danych osobowych:
   • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą w szczególności dostawcy i podmioty obsługujące systemy informatyczne ADO, podmioty zajmujące się rekrutacją, obsługą procesu handlowego, spedycji, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy, podmioty pocztowe, spedycyjne, agencje marketingowe oraz podmioty powiązane z ADO.
   • ADO zastrzega sobie prawo ujawnienia danych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, których żądanie ujawnienia danych znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa lub zgodę taką wyraził Użytkownik.
   • W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania ADO informuje, że:
    • okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi lub funkcjonalności czy celu przetwarzania;
    • dane przetwarzane są przez czas korzystania z serwisu, świadczenia usługi i funkcjonalności albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
    • okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
    • po upływie określonego wyżej okresu dane osobowe są usuwane lub neutralizowane w inny sposób;
    • osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO Użytkownik na prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    • osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • ADO podejmuje działania w celu weryfikowania, a w razie potrzeby aktualizowania niniejszej polityki.
   • COOKIES:
    • Serwis wykorzystuje pliki cookies.
    • Cookies wykorzystywane w serwisie to:
     • cookies ADO,
     • cookies zewnętrzne – zamieszczone w serwisie przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem;
     • cookies sesyjne – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia danej sesji na danej przeglądarce;
     • cookies trwałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia.
 • Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu i dostosowanie serwisu do preferencji Użytkownika;
  • tworzenia historii odwiedzin serwisu przez Użytkownika i rekomendowania pożądanych treści;
  • prowadzenia statystyki odwiedzin i korzystania z serwisu, w tym zainteresowania poszczególnymi treściami, a w konsekwencji jego indywidualizacji oraz ulepszania struktury i zawartości;
  • ustalenia i weryfikacji źródeł przekierowania do serwisu;
  • realizacji celów marketingowych, w tym z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych;
  • prezentacji w serwisie treści, w tym multimedialnych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem.
 • Cookies wykorzystywane w serwisie nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika.
 • Zakres wykorzystania cookies oraz informacji zbieranych i przetwarzanych przez cookies zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może sprawdzić jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę i dokonać tam stosownych zmian. Zmiany te, w szczególności w zakresie ograniczenia wykorzystywania cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Szczegółowe informacje w tym zakresie Użytkownik może uzyskać w zakładce „Pomoc” lub dokumentacji stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 • Polityka cookies stosowana przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem powinna znajdować się na stronie internetowej tych podmiotów.